Deklaracja dostępności serwisu Internetowa Telewizja Wrót Podlasia iTV

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Internetowa Telewizja Wrót Podlasia iTV zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Internetowa Telewizja Wrót Podlasia iTV.

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Strona iTV Wrota Podlasia składa się z treści filmowych. Są to m.in. zarejestrowane posiedzenia Sejmiku Województwa Podlaskiego, filmy promocyjne samorządu województwa. Do 23 września 2020 napisy były zamieszczane pilotażowo do wybranych materiałów filmowych. Od tej daty wskazanej w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, dokładamy wszelkich starań, by napisy były zamieszczone we wszelkich filmach publikowanych na stronie.

Wyłączenia:

Na stronie znajdując się materiały podlegające wyłączeniu wskazanemu w art. 3.2 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Są to: multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Nawrocki, adres poczty elektronicznej marcin.nawrocki@wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (85) 66-54-445. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Aleja Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800-676-676

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Budynek: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku

Przed wejściem głównym, znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi sześć stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Główne drzwi budynku są obrotowe.

Przed wejściem głównym, z prawej strony budynku, usytuowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach oraz dzwonek służący do przywołania pomocy. Winda prowadzi na poziom urzędu, gdzie zmontowane są automatyczne drzwi przystosowane do osób niepełnosprawnych.

Na parterze, za holem głównym, znajduje się korytarz gdzie oznaczony jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W Kancelarii Ogólnej w pokoju 022, pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym.

Na końcu korytarza z prawej strony znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych wraz z sygnalizacją alarmową.

Na parterze holu głównego z lewej strony znajduje się oznaczony punkt obsługi osób niepełnosprawnych.

W holu głównym znajdują się windy, w tym jedna z szerokimi drzwiami, przystosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach. Obie windy komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a.

Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

 

Budynek : ul. Poleska 89, 15-369 w Białymstoku

Przed wejściem głównym znajdują się dwa oznaczone na niebiesko miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do  budynku prowadzi siedem stopni schodów, przy których zamontowane są poręcze.

Z lewej strony schodów zamontowana jest winda dla osób poruszających się na wózkach. Winda prowadzi na parter urzędu.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne przystosowane dla osób niepełnosprawnych  usytuowane od ulicy ul. Poleskiej, z dwoma automatycznymi drzwiami.

W holu głównym, z prawej strony, za oznaczonym wejściem do Budynku C w korytarzu po lewej stronie znajduje się punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych. W pokój 019 i 020 pracuje personel przeszkolony w posługiwaniu się językiem migowym.

W holu głównym w jego lewej skrajnej części znajduje się punkt obsługi osób niepełnosprawnych -pokój 2 i 3. Obok  znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

W korytarzach odchodzących od holu głównego znajdują się po dwie windy. Przystosowane są one dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach nie przekraczających szerokości 76 cm. Obie pary wind komunikują się głosowo, a klawisze wyboru pięter posiadają oznaczenia w języku Braille,a.

Windy umożliwiają dostęp do wszystkich pięter w budynku.

Do budynku  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

 

Budynek : ul. Marii Skłodowskiej- Curie 14, 15-097 w Białymstoku

Do budynku prowadzą cztery stopnie schodów, przy których zamontowane są poręcze.

W budynku jest winda, która nie jest przystosowana do osób poruszających się na wózkach.

Z lewej strony budynku  znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich.

W pierwszym lokalu na podjeździe usytuowany jest punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i  punkt obsługi osób niepełnosprawnych.

W Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych znajduje się łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla niepełnosprawnych.

Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

 

Budynek : ul. George’a  Smitha Pattona 8, 15-688 w Białymstoku

W budynku nie ma windy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia po jednym z każdej strony budynku.

Przed każdym z wejść znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Przez każde wejście, które znajduje się na terenie płaskim, prowadzi droga do holu głównego, gdzie usytuowany jest oznaczony punkt kontaktowy dla osób niepełnosprawnych i punkt obsługi osób niepełnosprawnych. Mając na uwadze ograniczenia architektoniczne budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wszelkie formalności urzędowe są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych na parterze budynku.

Za punktem kontaktowym dla osób niepełnosprawnych znajduje się oznaczona łazienka i ubikacja z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych.

Na miejscu pracuje osoba będąca tłumaczem języka migowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku jest pętla indukcyjna.

 

Budynek: ul. Św. Rocha 13/15, 15-879 w Białymstoku, lokal 321

W budynku nie ma windy.

Ze względu na położenie pomieszczeń urzędu na 3 piętrze budynku, wszelkie formalności związane z działalnością tam funkcjonujących Biura Kontroli Finansowej i Biura Audytu Wewnętrznego są przeprowadzane w Punkcie Obsługi Osób Niepełnosprawnych w budynku przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 w Białymstoku.

Udogodnienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Na iTV znajduje się przykładowy materiał z tłumaczeniem podsumowania obrad wybranej sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz instrukcja obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Inne informacje i oświadczenia

Dokładamy wszelkich starań, aby nasz serwis https://tv.wrotapodlasia.pl/ był zgodny z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.